ระวัง หุ้น DTAC ปันผล 12% ต่อปี ไม่มีจริง

ระวัง หุ้น DTAC ปันผล 12% ต่อปี ไม่มีจริง

หลายครั้งที่มีการนำเสนอข่าวการปันผลของหุ้นแต่ละตัวในตลาด โดยไม่คำนึงถึงกำไรในอนาคตเป็นเรื่องที่อันตรายที่สุด เพราะหากคาดหวังแล้วไม่ได้ตามหวังราคาหุ้นอาจตกลงได้อย่างน่าตกใจ และอาจได้ไม่คุ้มเสียระหว่างเงินปันผลและส่วนต่างราคาที่ลดลง

(เพิ่มเติม…)

DTAC ปันผลพิเศษ หุ้นละ 16.46 บาท

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554
ได้มีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินภายในประเทศ
วงเงินทั้งสิ้น 30,000 ล้านบาท
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างทางการเงินและใช้ในกิจการทั่วไปของบริษัทฯ และ

2. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายด้านการเงินในการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ให้เหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นกรณีพิเศษในอัตราหุ้นละ 16.46 บาท
(ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) สำหรับหุ้นจำนวน 2,367,811,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 38,974,169,060
บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ดังนี้

– เงินปันผลจำนวน 11.03 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ
25

– เงินปันผลจำนวน 5.43 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ รวมถึงกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน 9
เดือนแรกของปี 2554 (วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554)
ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากร

DTAC ทำนายหุ้นปี 2010

DTAC ทำนายหุ้นปี 2010

อัตราการปันผลย้อนหลังของ DTAC จ่ายอยู่ที่ 50.33% ของกำไรสุทธิ ปัจจุบันวันที่ 30 เมษายน ราคาบนกระดานซื้อขายกันที่ 34.00บาท มีอัตราการปันผลอยู่ที่ 4.09%

ประมาณรายได้คงที่จากไตรมาส 1/2010 ( 17606 x 4 = 70424 ล้านบาท)

จากการตรวจในงบ กำไร-ขาดทุน พบว่า DTAC เองมียอดขายเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของ 1/2009 เพียง 6.6 %เท่านั้น

แต่สามารถทำกำไรได้มากกว่าใน ไตรมาสเดียวกันของ 1/2009 ได้ถึง 66% ซึ่งบ่งบอกได้ว่ามีการเร่งอัตราการทำกำไรสุทธิ (Net Profit Margin ) จากการบริหาร ค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริการให้ดีขึ้นถึง 9.6% และ ยังมีการจ่ายดอกเบี้ยลดลงอีก 64% (จาก 421 ล้านบาท หลือ 256 ล้านบาท) เทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของ 1/2009

(เพิ่มเติม…)