TK 10 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ TK “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายชุมพล พรประภาพรประภาประธานกรรมการบริษัทTK - TK -
น.ส.ปฐมา พรประภาพรประภากรรมการผู้จัดการTK - TK - TK - TK - TK - TK -
นายประพล พรประภาพรประภากรรมการTK - TK - TK - TK -
นายรักสนิท พรประภาพรประภากรรมการTK - TK - TK - TK - TK - BGC - TK -
นายสถิตย์พงษ์ พรประภาพรประภากรรมการTK - TK - TK - TK - TK - TK -
นางบุษกร เหลี่ยมมุกดาเหลี่ยมมุกดากรรมการ
น.ส.เพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาคกลิ่นบุนนาคกรรมการ
น.ส.อรพินธุ์ ชาติอัปสรชาติอัปสรกรรมการอิสระ
นายทวีป ชาติธำรงชาติธำรงกรรมการอิสระ
นายพงษ์ศักดิ์ พรหมโรกุลพรหมโรกุลกรรมการอิสระ
นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์เพิ่มอารยวงศ์กรรมการอิสระ
น.ส.อรพินธุ์ ชาติอัปสรชาติอัปสรประธานกรรมการตรวจสอบ
นายทวีป ชาติธำรงชาติธำรงกรรมการตรวจสอบ
นายพงษ์ศักดิ์ พรหมโรกุลพรหมโรกุลกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3