TK 10 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TK “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
บุษกร เหลี่ยมมุกดาเหลี่ยมมุกดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201421-05-20142,5009.10ซื้อ
บุษกร เหลี่ยมมุกดาเหลี่ยมมุกดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201422-05-201497,5009.39ซื้อ
ประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ไทรนนทรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201427-05-201410,0009.88ซื้อ
อภิชัย เอื้อมเสถียรพรเอื้อมเสถียรพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-07-201422-07-20147,00010.30ซื้อ
อภิชัย เอื้อมเสถียรพรเอื้อมเสถียรพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-08-201407-08-20143,00010.00ซื้อ
อภิชัย เอื้อมเสถียรพรเอื้อมเสถียรพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-08-201408-08-20145,0009.50ซื้อ
บุษกร เหลี่ยมมุกดาเหลี่ยมมุกดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201406-10-201440,00010.00ซื้อ
บุษกร เหลี่ยมมุกดาเหลี่ยมมุกดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201406-10-201410,00010.10ซื้อ
อภิชัย เอื้อมเสถียรพรเอื้อมเสถียรพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201525-02-201515,00011.40ขาย
อภิชัย เอื้อมเสถียรพรเอื้อมเสถียรพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-04-201503-04-20155,0009.97ซื้อ
อภิชัย เอื้อมเสถียรพรเอื้อมเสถียรพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201506-07-20155,0009.70ซื้อ
อภิชัย เอื้อมเสถียรพรเอื้อมเสถียรพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-11-201505-11-201510,00011.30ขาย
อภิชัย เอื้อมเสถียรพรเอื้อมเสถียรพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201509-12-20155,0009.70ซื้อ
อภิชัย เอื้อมเสถียรพรเอื้อมเสถียรพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201517-12-20155,0009.45ซื้อ
ชุมพล พรประภาพรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201615-01-201617,400,0009.65ขาย
ชุมพล พรประภาพรประภาคู่สมรสหุ้นสามัญ20-01-201615-01-20168,166,6679.65ขาย
ปฐมา พรประภาพรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201615-01-201617,400,0009.65ซื้อ
ปฐมา พรประภาพรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201615-01-20168,166,6679.65ซื้อ
รักสนิท พรประภาพรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201615-01-20164,000,0000.00โอนออก
รักสนิท พรประภาพรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201615-01-20164,000,0000.00โอนออก
รักสนิท พรประภาพรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201615-01-20168,000,0000.00โอนออก
รักสนิท พรประภาพรประภาคู่สมรสหุ้นสามัญ20-01-201615-01-20164,000,0000.00รับโอน
สถิตย์พงษ์ พรประภาพรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201615-01-20166,000,0009.65ขาย
สถิตย์พงษ์ พรประภาพรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201615-01-20166,000,0009.65ขาย
สถิตย์พงษ์ พรประภาพรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201615-01-20166,000,0009.65ขาย
สถิตย์พงษ์ พรประภาพรประภาคู่สมรสหุ้นสามัญ20-01-201615-01-20166,000,0009.65ซื้อ
ชุมพล พรประภาพรประภาคู่สมรสหุ้นสามัญ20-01-201618-01-201625,566,6679.65ขาย
ประพล พรประภาพรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201618-01-201625,566,6679.65ซื้อ
สถิตย์พงษ์ พรประภาพรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201618-01-2016500,0009.65ขาย
รักสนิท พรประภาพรประภาคู่สมรสหุ้นสามัญ01-02-201628-01-20161,333,3300.00โอนออก
รักสนิท พรประภาพรประภาคู่สมรสหุ้นสามัญ01-02-201628-01-20162,666,6700.00โอนออก
อภิชัย เอื้อมเสถียรพรเอื้อมเสถียรพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-07-201623-06-201610,00010.60ขาย
อภิชัย เอื้อมเสถียรพรเอื้อมเสถียรพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-07-201630-06-20165,00011.50ซื้อ
อภิชัย เอื้อมเสถียรพรเอื้อมเสถียรพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201605-07-20165,00012.10ขาย
บุษกร เหลี่ยมมุกดาเหลี่ยมมุกดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201724-01-2017100,00012.10ขาย
บุษกร เหลี่ยมมุกดาเหลี่ยมมุกดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201724-01-201750,00012.20ซื้อ
บุษกร เหลี่ยมมุกดาเหลี่ยมมุกดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201701-03-201750,00012.60ขาย
บุษกร เหลี่ยมมุกดาเหลี่ยมมุกดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201713-09-201750,00012.20ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3