AQUA 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 พฤษภาคม 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ AQUA “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
04-05-256027-04-256130-04-2562
1นายกำพล วิระเทพสุภรณ์12.88%11.33%11.33%
2UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED4.94%4.88%-
3นางสุมาลี อ่องจริต3.94%3.68%0.54%
4นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม3.42%1.13%-
5น.ส.ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล3.06%3.06%2.06%
6น.ส.กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์2.94%4.73%3.21%
7นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล2.80%3.23%1.87%
8น.ส.รุ่งระวี เอียมพงษ์ไพฑูรย์2.14%2.16%1.73%
9นายทวีป เรืองหร่าย2.12%--
10นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล1.93%2.49%2.48%
11บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)1.87%1.87%-
12นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร1.74%1.74%1.74%
13นายพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล1.68%--
14นายเจริญชัย แสงทองอร่าม1.68%2.11%1.68%
15นายณัฐวุฒิ ทิพากร1.51%--
16บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1.40%0.92%1.31%
17นายปกรณ์ มงคลธาดา1.32%0.87%10.35%
18นายนิพนธ์ ณัฐวุฒิ1.24%1.22%-
19น.ส.จิตวดี เอี้ยวศิวิกูล1.19%1.19%1.19%
20นายเอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์0.85%0.85%0.85%
21นายธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์0.79%0.79%0.79%
22นายเฮ้าคิน แสงทองอร่าม0.74%0.92%0.90%
23นายปธิกร แสงทองอร่าม0.66%1.99%1.23%
24นางมนธิรา ผดุงรัตน์0.65%0.65%-
25นายชนะ อัษฎาธร0.65%0.65%-
26นางณัทมน วรนรานนทน์0.61%0.67%0.67%
27นายวสรรณ์ อนุรักษ์วงศ์ศรี0.59%--
28นายปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล0.50%0.65%0.78%
29นายสุวัฒน์ชัย ปัญญาจิรวุฒิ-2.41%2.15%
30นายภควันต์ วงษ์โอภาสี-1.70%-
31น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี-1.43%-
32น.ส.ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช-1.09%-
33นายปิยะ ชื่นชมเดช-0.68%0.98%
34นายวนันต์ ศิริสุวัฒน์-0.65%0.65%
35นายสุทัศ เหลืองด่านสกุล--2.71%
36นายชาคริต สุวรรณโชติ--1.09%
37นายนพสุข สิวาภิรมย์รัตน์--0.97%
38นายจิระชัย ครรชิตาวรกุล--0.84%
39น.ส.ภคมณ ชยพัทธ์--0.83%
40นายยุทธนา ลิขิตกำจร--0.70%
41นายภานุรังษี ศรีวรัฏฐา--0.58%
42นายกานดิส สุดสาคร--0.56%
43นาย ปกรณ์ มงคลธาดา---12.53%12.53%12.58%
44นาย กำพล วิระเทพสุภรณ์---9.28%8.79%6.92%
45น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์---6.69%7.20%5.05%
46นาย สุทัศ เหลืองด่านสกุล---3.92%3.92%
47นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร---1.74%1.74%1.74%
48บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) (ERROR TRADING) เพื่อ BACK-OFFICE---1.68%1.88%
49นาย เจริญชัย แสงทองอร่าม---1.68%1.68%1.44%
50บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด---1.61%1.70%1.49%
51นาย ปิยะ ชื่นชมเดช---1.58%1.60%1.31%
52นาย ชนินทร์ ศิลปีชีวะ---1.41%1.41%1.61%
53น.ส. อรอร อัครเศรณี---1.27%0.64%
54นาย ปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล---1.09%
55นาย เฮ้าคิน แสงทองอร่าม---0.92%0.95%
56นาย จิระชัย ครรชิตาวรกุล---0.88%0.88%
57นาย เอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์---0.85%0.85%1.11%
58นาย ยุทธนา ลิขิตกำจร---0.81%0.81%
59นาย ปธิกร แสงทองอร่าม---0.79%0.79%
60นาย ธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์---0.79%0.79%
61นาย ลัคนนท์ ชัยธนากุล---0.78%0.78%
62นาย กานดิส สุดสาคร---0.72%0.72%
63น.ส. ศศิมา ชื่นชมเดช---0.69%0.69%
64น.ส. ชัยสิริน ฉายเหมือนวงศ์---0.68%0.57%
65นาง ณัทมน วรนรานนทน์---0.67%0.67%
66นาง สุภาพร จันทร์เสรีวิทยา---0.65%0.87%
67นาย กอบชัย โกษาคาร---0.59%0.60%
68นาย จีรเวช หงสกุล---0.51%0.51%
69นาย นิพัฒน์ เจริญกิจการ---0.50%
70นาย ณัฐพงศ์ ลีลาเทพินทร์---1.60%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3