EMC 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 23 มิถุนายน 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
35.29---
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ659.22591.62783.201,785.80
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์92.0714.81--
    รายได้จากการให้บริการ8.124.72--
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง559.03572.10--
รายได้อื่น51.2099.550.000.00
    ดอกเบี้ยรับ2.078.89--
    รายได้อื่น - อื่นๆ13.8390.66--

รวมรายได้

2.78%

710.41

-11.75%

691.17

-56.14%

783.20

11.88%

1,785.80

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ582.49573.52778.001,728.70
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์64.2810.46--
    ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง498.88560.78--
    ต้นทุนการให้บริการ19.332.28--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร232.11235.49255.60296.10
    ค่าใช้จ่ายในการขาย67.2275.77--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร164.88159.72--

%กำไรขั้นต้น

11.64

3.06

0.66

3.20

ค่าใช้จ่ายอื่น556.86124.91--
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน6.43---
    ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนี้สิน-15.19--
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น64.9429.42--
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ-48.41--
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.000.00
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ474.7831.89--
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ10.70---

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

35.21

39.80

32.64

16.58

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย3.5512.29--

รวมค่าใช้จ่าย

45.32%

1,375.01

-8.45%

946.21

-48.95%

1,033.60

-21.51%

2,024.80

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้-664.59-255.03-262.50-294.60
ต้นทุนทางการเงิน11.1212.664.509.60
ภาษีเงินได้-0.66-82.60-30.10
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ-675.05-267.69--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-147.95%

-673.76

8.72%

-271.73

-46.15%

-297.70

84.89%

-203.70

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-1.284.03--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-166.67%

-0.08

25%

-0.03

-0.04

-0.02

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)---0.04-0.02

%อัตรากำไรสุทธิ

-102.21-45.93-38.01-11.41
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3