ML 1 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
1.723.72--
รายได้ค่านายหน้า22.0016.84--
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ--0.000.00
รายได้ดอกเบี้ย485.96428.12--
    จากเงินให้สินเชื่อ443.15413.49--
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย / กู้ยืม84.7771.03--
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ401.18357.09--
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน5.4320.05--
รายได้จากการดำเนินการอื่น97.5597.60--
รายได้อื่น73.8075.6434.4012.70
    กำไรจากการขายเงินลงทุน0.0820.05--

รวมรายได้

--16.93%

353.60

-16.05%

302.40

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ--0.000.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร--276.20249.80
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร16.6615.89--
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร16.6615.89--
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น298.78275.64--
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน96.92101.89--
    ค่าภาษีอากร1.130.32--
    ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย34.6444.87--
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.000.00
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้สินเชื่อและตราสารหนี้62.4350.88--
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ62.4350.88--
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ149.43112.67--

รวมค่าใช้จ่าย

--10.57%

276.20

13.96%

249.80

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้--128.50110.70
ต้นทุนทางการเงิน--0.000.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้142.95148.22--
ภาษีเงินได้30.4329.9925.7023.50
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ112.52118.22--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-4.82%

112.52

14.89%

118.22

18%

102.90

-22.42%

87.20

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-8.33%

0.11

20%

0.12

0.10

0.08

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)-0.120.100.08
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3