TK 10 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
93.73---81.80
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ----
รายได้ดอกเบี้ย796.93792.68788.98776.63
    จากเงินให้สินเชื่อ5.445.505.6715.86
    จากการให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน791.49787.18783.31754.11
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย / กู้ยืม32.8031.0229.9129.78
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ764.14761.65759.07746.85
รายได้จากการดำเนินการอื่น163.09173.24168.70160.44
รายได้อื่น163.09173.24168.70160.44

รวมรายได้

----
ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ----
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร----
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น539.86541.08554.46527.56
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา----
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้สินเชื่อและตราสารหนี้275.19261.58233.27229.05
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ275.19261.58233.27229.05
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ-541.08554.461,060.23

รวมค่าใช้จ่าย

----
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้----
ต้นทุนทางการเงิน----
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้112.18132.23140.04150.67
ภาษีเงินได้21.9029.5528.1738.82
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ90.29102.67111.87111.85

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-32.34%

90.03

-15.18%

102.00

7.77%

111.79

8.06%

109.89

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม0.260.670.081.97

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.18

0.2

0.22

0.22

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)0.00---
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3