“ กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TCAP ราคาล่าสุด 34.25

วันที่ 18-04-2557 12-03-2558 06-10-2558 20-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 8,473 11,087 12,637 12,537
%การถือ 0.66% 0.87% 0.99% 0.98%
มูลค่า (พัน) 290,187 379,740 432,828 429,403
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3