“ กาญจนพาสน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AIMIRT ราคาล่าสุด 5.00

วันที่ 05-11-2561 22-05-2562 17-07-2562 08-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,000 2,000 2,000 2,000
%การถือ 1.29% 1.29% 1.29% 1.29%
มูลค่า (พัน) 24,000 24,000 24,000 24,000

BLAND ราคาล่าสุด 12.00

วันที่ 10-07-2557 28-11-2557 09-07-2558 08-07-2559 04-07-2560 05-07-2561 07-08-2561 20-06-2562 05-08-2562 03-03-2563 15-06-2563 05-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 200,237 200,237 229,437 228,598 223,580 269,851 269,851 179,501 179,501 88,334 88,434 88,534
%การถือ 0.97% 0.97% 1.11% 1.11% 1.08% 1.45% 1.45% 0.97% 0.97% 0.51% 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 210,248 210,248 240,908 240,028 234,759 283,344 283,344 188,476 188,476 92,751 92,856 92,961

BTS ราคาล่าสุด 1.05

วันที่ 10-06-2557 27-01-2558 26-01-2559 02-08-2559 04-08-2560 14-06-2561 02-08-2561 21-01-2562 19-06-2562 31-07-2562 17-12-2562 28-01-2563 22-04-2563 16-06-2563 30-07-2563 01-02-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,881,165 3,881,165 602,459 602,459 602,459 602,459 602,459 602,459 602,459 602,705 602,705 602,705 602,705 602,705 602,705 602,935
%การถือ 32.58% 32.56% 5.05% 5.05% 5.05% 5.09% 5.09% 5.09% 5.07% 4.80% 4.58% 4.58% 4.58% 4.58% 4.58% 4.58%
มูลค่า (พัน) 33,378,016 33,378,016 5,181,150 5,181,150 5,181,150 5,181,150 5,181,150 5,181,150 5,181,150 5,183,265 5,183,265 5,183,265 5,183,265 5,183,265 5,183,265 5,185,238

BTSGIF ราคาล่าสุด 8.60

วันที่ 22-08-2559 06-06-2560 11-06-2561 28-08-2561 28-02-2562 24-06-2562 28-08-2562 28-11-2562 28-02-2563 15-06-2563 30-06-2563 30-11-2563 01-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 54,618 54,618 91,704 91,704 92,104 98,704 98,704 98,704 98,704 126,104 122,997 123,704 123,704
%การถือ 0.94% 0.94% 1.58% 1.58% 1.59% 1.71% 1.71% 1.71% 1.71% 2.18% 2.13% 2.14% 2.14%
มูลค่า (พัน) 273,091 273,091 458,518 458,518 460,518 493,518 493,518 493,518 493,518 630,518 614,983 618,518 618,518

GLAND ราคาล่าสุด 5.00

วันที่ 11-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 30,000
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 65,400

IMPACT ราคาล่าสุด 2.18

วันที่ 22-06-2561 24-08-2561 22-02-2562 25-06-2562 23-08-2562 22-11-2562 28-02-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
%การถือ 0.61% 0.61% 0.61% 0.61% 0.61% 0.61% 0.61% 0.61%
มูลค่า (พัน) 164,700 164,700 164,700 164,700 164,700 164,700 164,700 164,700

OGC ราคาล่าสุด 18.30

วันที่ 12-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 195
%การถือ 0.91%
มูลค่า (พัน) 5,168

SIRI ราคาล่าสุด 26.50

วันที่ 19-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 58,000
%การถือ 0.60%
มูลค่า (พัน) 60,320

VGI ราคาล่าสุด 1.04

วันที่ 25-08-2557 20-03-2558 11-02-2559 05-04-2559 30-09-2559 18-07-2560 15-08-2561 25-02-2562 07-06-2562 19-07-2562 26-02-2563 15-06-2563 24-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,594 18,594 37,188 37,188 37,188 37,188 47,114 46,997 47,220 47,220 47,220 47,220 47,220
%การถือ 0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55%
มูลค่า (พัน) 107,847 107,847 215,693 215,693 215,693 215,693 273,260 272,583 273,876 273,876 273,876 273,876 273,876
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3