“ คุลีเมฆิน ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

GC ราคาล่าสุด 7.50

วันที่ 21-08-2557 05-03-2558 03-03-2559 21-04-2559 29-08-2559 03-05-2560 17-04-2561 21-08-2561 18-04-2562 23-08-2562 04-03-2563 17-04-2563 14-08-2563 05-03-2564 19-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,478 4,478 3,289 3,289 3,300 2,129 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500
%การถือ 2.24% 2.24% 1.64% 1.64% 1.65% 1.06% 22.25% 22.25% 22.25% 22.25% 22.25% 22.25% 22.25% 22.25% 22.25%
มูลค่า (พัน) 33,589 33,589 24,667 24,667 24,753 15,967 333,749 333,749 333,749 333,749 333,749 333,749 333,749 333,749 333,749
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3