“ ชินธรรมมิตร์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CSC ราคาล่าสุด 3.88

วันที่ 18-03-2557 12-03-2558 10-03-2559 09-03-2560 06-03-2561 08-03-2562 12-03-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 588 588 588 588 588 594 685 685
%การถือ 1.13% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13% 1.14% 1.32% 1.32%
มูลค่า (พัน) 30,130 30,130 30,130 30,130 30,130 30,437 35,127 35,127

KSL ราคาล่าสุด 51.25

วันที่ 07-03-2557 17-03-2558 08-02-2559 11-03-2559 08-03-2560 02-03-2561 05-03-2562 05-03-2563 29-01-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 8,677 17,354 20,825 20,825 22,908 22,908 22,908 22,908 94,586
%การถือ 0.51% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 2.14%
มูลค่า (พัน) 39,048 78,095 93,714 93,714 103,086 103,086 103,086 103,086 425,637

MM ราคาล่าสุด 4.50

วันที่ 07-04-2560 04-05-2561 07-05-2562 16-03-2563 07-05-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,815 6,245 6,245 6,245 6,245 6,245
%การถือ 0.65% 0.59% 0.59% 0.59% 0.59% 0.59%
มูลค่า (พัน) 12,813 11,741 11,741 11,741 11,741 11,741

SAM ราคาล่าสุด 1.88

วันที่ 14-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 53,500
%การถือ 5.12%
มูลค่า (พัน) 80,785

SST ราคาล่าสุด 1.51

วันที่ 08-05-2557 24-03-2558 29-04-2558 10-05-2559 09-05-2560 27-03-2561 07-05-2561 07-05-2562 25-03-2563 11-05-2563 25-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 8,253 10,317 1,476 2,032 2,302 2,675 2,684 2,794 2,800 2,820 18,309
%การถือ 3.65% 3.65% 0.52% 0.54% 0.56% 0.59% 0.59% 0.61% 0.61% 0.62% 3.65%
มูลค่า (พัน) 32,024 40,029 5,725 7,885 8,930 10,378 10,414 10,840 10,865 10,942 71,039

TWFP ราคาล่าสุด 3.88

วันที่ 07-05-2557 16-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 660 660
%การถือ 0.69% 0.69%
มูลค่า (พัน) 0 0

WAVE ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 26-03-2557 31-03-2558 03-03-2559 31-03-2559 04-05-2560 29-03-2561 22-03-2562 16-03-2563 08-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 190 190 1,903 1,903 2,474 2,474 2,474 2,474 2,474
%การถือ 0.59% 0.59% 0.59% 0.59% 0.59% 0.59% 0.53% 0.53% 0.53%
มูลค่า (พัน) 158 158 1,579 1,579 2,053 2,053 2,053 2,053 2,053
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3