“ ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TIW ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-08-2558 10-08-2559 28-06-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 4,610 4,615 3,311
%การถือ 76.84% 76.92% 55.19%
มูลค่า (พัน) 0 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3