“ ดำรงสกุลวงษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CRANE ราคาล่าสุด 3.36

วันที่ 11-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 15,900
%การถือ 2.28%
มูลค่า (พัน) 27,189

IHL ราคาล่าสุด 1.71

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 11-03-2559 10-05-2559 28-09-2559 09-05-2560 07-05-2561 29-08-2561 08-05-2562 29-08-2562 11-03-2563 27-04-2563 22-07-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,560 8,210 20,000 20,000 20,000 23,333 25,133 25,133 27,133 28,333 28,333 28,333 28,333 28,333
%การถือ 1.56% 1.95% 4.76% 4.76% 4.76% 4.71% 4.56% 4.56% 4.66% 4.87% 4.78% 4.78% 4.78% 4.78%
มูลค่า (พัน) 28,735 35,959 87,600 87,600 87,600 102,200 110,084 110,084 118,844 124,100 124,100 124,100 124,100 124,100

MODERN ราคาล่าสุด 4.38

วันที่ 14-08-2557 17-03-2558 30-11-2558 04-05-2559 11-10-2559 11-05-2560 09-05-2561 08-10-2561 07-05-2562 04-10-2562 16-03-2563 11-05-2563 06-10-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,850 6,895 7,571 7,571 7,571 4,416 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 15,069
%การถือ 0.65% 0.92% 1.01% 1.01% 1.01% 0.59% 1.08% 1.08% 1.08% 1.08% 1.08% 1.08% 1.08% 2.01%
มูลค่า (พัน) 16,296 23,168 25,440 25,440 25,440 14,839 27,229 27,229 27,229 27,229 27,229 27,229 27,229 50,631
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3