“ ถาวรวัฒนยงค์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

IFEC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 14-05-2557 01-04-2558 15-09-2558 01-04-2559 20-04-2560 13-09-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 87,052 102,211 102,322 105,032 57,882 57,882
%การถือ 9.04% 5.88% 5.61% 5.29% 2.86% 2.86%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3