“ ธรรมมโนมัย ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PB ราคาล่าสุด 69.25

วันที่ 04-09-2557 03-09-2558 04-05-2559 08-09-2559 03-05-2560 08-05-2561 29-08-2561 08-05-2562 04-09-2562 02-04-2563 21-05-2563 02-09-2563 29-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,345 3,345 3,345 3,345 3,345 3,345 3,345 3,345 3,345 3,345 3,345 3,345 3,345
%การถือ 0.74% 0.74% 0.74% 0.74% 0.74% 0.74% 0.74% 0.74% 0.74% 0.74% 0.74% 0.74% 0.74%
มูลค่า (พัน) 231,628 231,628 231,628 231,628 231,628 231,628 231,628 231,628 231,628 231,628 231,628 231,628 231,628
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3