“ นันท์นฤมิต ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

EFORL ราคาล่าสุด 0.08

วันที่ 18-03-2557 17-03-2558 30-04-2558 01-04-2559 11-05-2559 16-03-2560 23-04-2561 21-03-2562 11-10-2562 12-11-2562 25-03-2563 12-06-2563 28-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 79,275 79,275 79,275 79,275 79,275 107,311 143,082 248,000 248,000 248,000 248,000 248,000 248,000
%การถือ 0.86% 0.86% 0.86% 0.86% 0.86% 0.78% 0.89% 0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 0.77%
มูลค่า (พัน) 6,342 6,342 6,342 6,342 6,342 8,585 11,447 19,840 19,840 19,840 19,840 19,840 19,840
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3