“ นางจิตธาดา เปาอินทร์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KCAR ราคาล่าสุด 8.40

วันที่ 28-08-2557 13-03-2558 31-08-2558 15-03-2559 30-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,732 1,732 1,732 1,732 1,732
%การถือ 0.69% 0.69% 0.69% 0.69% 0.69%
มูลค่า (พัน) 14,550 14,550 14,550 14,550 14,550
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3