“ นางณัทมน วรนรานนทน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 04-05-2560 27-04-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 28,000 31,000 31,000
%การถือ 0.61% 0.67% 0.67%
มูลค่า (พัน) 12,320 13,640 13,640
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3