“ นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PT ราคาล่าสุด 5.70

วันที่ 10-03-2558 08-03-2559 09-05-2559 29-08-2559 07-03-2560 14-03-2561 24-08-2561 04-03-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000
%การถือ 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70%
มูลค่า (พัน) 5,701 5,701 5,701 5,701 5,701 11,402 11,402 11,402 11,402
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3