“ นางธีรดา อำพันวงษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ICC ราคาล่าสุด 10.30

วันที่ 09-05-2559 04-05-2560 03-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,484 1,484 1,484 1,484
%การถือ 0.51% 0.51% 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 46,367 46,367 46,367 46,367

OCC ราคาล่าสุด 31.25

วันที่ 07-05-2557 24-03-2558 12-05-2558 11-05-2559 09-05-2560 03-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,482 1,482 1,482 1,831 1,831 1,831 1,831
%การถือ 2.47% 2.47% 2.47% 3.05% 3.05% 3.05% 3.05%
มูลค่า (พัน) 15,264 15,264 15,264 18,863 18,863 18,863 18,863
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3