“ นางปนัดดา พัฒนพิฑูรย์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FNS ราคาล่าสุด 1.54

วันที่ 18-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 3,000
%การถือ 1.21%
มูลค่า (พัน) 16,350

ML ราคาล่าสุด 5.45

วันที่ 23-03-2558 17-05-2559 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,000 5,500 5,100 5,610 5,609
%การถือ 0.57% 0.57% 0.53% 0.53% 0.53%
มูลค่า (พัน) 7,700 8,470 7,854 8,639 8,638
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3