“ นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KASET ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 28-08-2557 17-03-2558 17-03-2559 09-03-2560 07-03-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,765 11,718 11,718 11,718 11,718 11,718
%การถือ 4.34% 4.58% 4.22% 4.22% 4.22% 4.22%
มูลค่า (พัน) 18,553 22,264 22,264 22,264 22,264 22,264

TVO ราคาล่าสุด 1.90

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 27-08-2558 25-03-2559 26-08-2559 23-03-2560 22-03-2561 29-08-2561 14-03-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 18,226 11,426 11,426 8,726 8,726 8,726 8,726 8,726 8,726 8,726
%การถือ 2.25% 1.41% 1.41% 1.08% 1.08% 1.08% 1.08% 1.08% 1.08% 1.08%
มูลค่า (พัน) 610,563 382,763 382,763 292,313 292,313 292,313 292,313 292,313 292,313 292,313
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3