“ นางภาวนา อัจฉราวรรณ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ACAP ราคาล่าสุด 32.25

วันที่ 02-06-2559 27-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,819 3,294
%การถือ 0.73% 1.08%
มูลค่า (พัน) 1,855 3,360

ECL ราคาล่าสุด 1.02

วันที่ 21-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 14,236
%การถือ 1.28%
มูลค่า (พัน) 24,486

EP ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 01-11-2559 11-05-2560 26-09-2561 08-11-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,491 6,478 7,943 8,539 10,583
%การถือ 0.72% 0.85% 0.95% 1.02% 1.15%
มูลค่า (พัน) 31,298 36,923 45,277 48,674 60,321

LIT ราคาล่าสุด 5.70

วันที่ 30-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,065
%การถือ 1.03%
มูลค่า (พัน) 9,126

LRH ราคาล่าสุด 4.42

วันที่ 08-05-2562 04-12-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,798 1,844
%การถือ 1.08% 1.11%
มูลค่า (พัน) 57,979 59,469

SCBLIF ราคาล่าสุด 32.25

วันที่ 20-06-2557 16-10-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 359 360
%การถือ 0.54% 0.54%
มูลค่า (พัน) 0 0

TNH ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 02-11-2559 08-12-2559 30-11-2560 28-09-2561 22-11-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,557 2,609 2,970 3,367 2,999
%การถือ 1.42% 1.45% 1.65% 1.87% 1.67%
มูลค่า (พัน) 79,264 80,870 92,055 104,371 92,981
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3