“ นางมาริศรี ชุณหรัศมิ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PM ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 25-08-2557 10-03-2558 03-03-2559 09-05-2559 29-08-2559 07-03-2560 05-03-2561 24-08-2561 04-03-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,305 5,305 5,305 5,305 5,305 5,305 5,000 5,000 5,000 5,000
%การถือ 0.89% 0.89% 0.89% 0.89% 0.89% 0.89% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84%
มูลค่า (พัน) 47,215 47,215 47,215 47,215 47,215 47,215 44,500 44,500 44,500 44,500
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3