“ นางรุจิราภรณ์ หวั่งหลี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MTI ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 13-03-2557 12-03-2558 09-03-2559 09-03-2560 14-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 697 697 697 697 697 697
%การถือ 1.18% 1.18% 1.18% 1.18% 1.18% 1.18%
มูลค่า (พัน) 58,376 58,376 58,376 58,376 58,376 58,376

NKI ราคาล่าสุด 83.75

วันที่ 07-03-2557 13-03-2558 09-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,050 1,085 1,120 1,155 1,155 1,190
%การถือ 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
มูลค่า (พัน) 51,975 53,708 55,440 57,173 57,173 58,905
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3