“ นางวิไลวรรณ อาจาริยานนท์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TIW ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-08-2557 07-08-2558 10-08-2559 09-08-2560 28-06-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 54 54 54 54 54 53
%การถือ 0.89% 0.89% 0.89% 0.89% 0.89% 0.88%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3