“ นางศิริวรรณ พานิชตระกูล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 7.85

วันที่ 25-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 4,500
%การถือ 0.76%
มูลค่า (พัน) 7,740

GENCO ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 30-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 5,330
%การถือ 0.59%
มูลค่า (พัน) 5,330

VNG ราคาล่าสุด 1.00

วันที่ 18-09-2557 24-03-2558 24-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 6,588 8,450 8,195
%การถือ 0.50% 0.54% 0.52%
มูลค่า (พัน) 51,714 66,333 64,333
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3