“ นางสายจิตต์ หวั่งหลี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 13-03-2558 09-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 620 584 603 603 621
%การถือ 2.00% 1.83% 1.83% 1.83% 1.83%
มูลค่า (พัน) 30,712 28,930 29,834 29,834 30,739
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3