“ นางสิริกร เตชะนิธิสวัสดิ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PM ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 04-03-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,333 3,874
%การถือ 0.56% 0.65%
มูลค่า (พัน) 29,666 34,478

SUN ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,207
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 17,873
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3