“ นางสุภา สุพรรณธะริดา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NMG ราคาล่าสุด 34.25

วันที่ 05-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 17,024
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 3,064

TCAP ราคาล่าสุด 0.18

วันที่ 06-10-2558 09-10-2561 02-05-2562 23-08-2562 04-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,000 5,868 5,905 5,915 5,915
%การถือ 0.55% 0.50% 0.51% 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 239,750 200,989 202,246 202,589 202,589
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3