“ นางสุมาลี อ่องจริต ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQ ราคาล่าสุด 2.94

วันที่ 29-06-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 600,000
%การถือ 4.73%
มูลค่า (พัน) 6,000

AQUA ราคาล่าสุด 0.01

วันที่ 04-05-2560 27-04-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 180,900 168,800 24,820
%การถือ 3.94% 3.68% 0.54%
มูลค่า (พัน) 79,596 74,272 10,921

PF ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 03-07-2557 17-03-2558 12-05-2558 13-05-2559 16-05-2560 15-05-2561 10-05-2562 26-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 218,482 218,482 218,482 306,309 131,309 131,309 131,309 131,309
%การถือ 3.78% 3.78% 3.78% 3.99% 1.51% 1.51% 1.51% 1.51%
มูลค่า (พัน) 111,426 111,426 111,426 156,218 66,968 66,968 66,968 66,968

TH ราคาล่าสุด 0.51

วันที่ 03-09-2557 25-03-2558 20-08-2558 16-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 60,000 43,678 43,678 15,963
%การถือ 8.57% 4.53% 4.53% 1.65%
มูลค่า (พัน) 69,600 50,666 50,666 18,517

TPROP ราคาล่าสุด 1.16

วันที่ 18-03-2557 31-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 293,400 278,758
%การถือ 10.42% 8.73%
มูลค่า (พัน) 0 0

WIIK ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 27-03-2558 12-06-2558 29-03-2559 12-04-2560 04-05-2561 02-05-2562 28-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 67,929 67,740 55,190 53,144 60,576 62,711 77,666
%การถือ 22.65% 22.58% 14.72% 14.17% 16.16% 16.73% 17.76%
มูลค่า (พัน) 199,711 199,155 162,257 156,242 178,094 184,369 228,338
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3