“ นางสุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BTNC ราคาล่าสุด 18.10

วันที่ 09-05-2560 07-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 118 118 118
%การถือ 0.98% 0.98% 0.98%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

CPR ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 09-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 1,058
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 3,660

IRC ราคาล่าสุด 3.46

วันที่ 08-02-2561 08-02-2562 12-12-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,179 1,186 1,207
%การถือ 0.59% 0.59% 0.60%
มูลค่า (พัน) 21,344 21,470 21,841

IT ราคาล่าสุด 18.10

วันที่ 11-03-2559 10-03-2560 07-03-2561 07-03-2562 15-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,247 4,296 7,943 11,321 11,366
%การถือ 1.22% 1.23% 2.77% 3.95% 3.97%
มูลค่า (พัน) 16,990 17,185 31,771 45,283 45,464

MATI ราคาล่าสุด 4.00

วันที่ 12-05-2558 04-04-2559 03-04-2560 07-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 960 1,165 1,243 1,284 1,456
%การถือ 0.52% 0.63% 0.67% 0.69% 0.79%
มูลค่า (พัน) 5,903 7,164 7,643 7,895 8,956

PG ราคาล่าสุด 6.15

วันที่ 18-03-2559 17-03-2560 09-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 527 825 836 836
%การถือ 0.55% 0.86% 0.87% 0.87%
มูลค่า (พัน) 3,133 4,908 4,973 4,973
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3