“ นางสุวิมล เจริญศรีชัย ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PG ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 07-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 578
%การถือ 0.60%
มูลค่า (พัน) 3,437
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3