“ นางเพ็ญพรรณ สุธีวงศ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 13-03-2558 09-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 160 165 170 170 176
%การถือ 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 7,928 8,184 8,440 8,440 8,695
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3