“ นางเอลิซาเบธ์ จรัญวาศน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHARAN ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 08-04-2557 08-04-2558 07-04-2559 07-04-2560 20-03-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 234 234 467 467 467 467
%การถือ 3.89% 3.89% 3.89% 3.89% 3.89% 3.89%
มูลค่า (พัน) 8,059 8,059 16,118 16,118 16,118 16,118
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3