“ นาง นลิณี วงศ์จันทร์เพ็ญ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TVO ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 16-03-2563 29-05-2563 31-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,816 7,041 7,041
%การถือ 0.84% 0.87% 0.87%
มูลค่า (พัน) 228,337 235,868 235,868
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3