“ นาง ปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KASET ราคาล่าสุด 4.22

วันที่ 12-03-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 11,718 11,718
%การถือ 4.22% 4.22%
มูลค่า (พัน) 24,139 24,139

PDG ราคาล่าสุด 2.06

วันที่ 24-08-2558 17-03-2559 25-08-2559 17-03-2560 15-03-2561 22-08-2561 15-03-2562 22-08-2562 16-03-2563 23-06-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
%การถือ 2.22% 2.22% 2.22% 2.22% 2.22% 2.22% 2.22% 2.22% 2.22% 2.22% 2.22%
มูลค่า (พัน) 25,320 25,320 25,320 25,320 25,320 25,320 25,320 25,320 25,320 25,320 25,320

TVO ราคาล่าสุด 4.22

วันที่ 16-03-2563 29-05-2563 31-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,726 8,726 8,726
%การถือ 1.08% 1.08% 1.08%
มูลค่า (พัน) 303,221 303,221 303,221
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3