“ นาง มาริศรี ชุณหรัศมิ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PM ราคาล่าสุด 8.85

วันที่ 02-03-2563 03-07-2563 21-08-2563 02-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,000 5,000 5,000 5,000
%การถือ 0.84% 0.84% 0.84% 0.84%
มูลค่า (พัน) 44,250 44,250 44,250 44,250
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3