“ นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PDG ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 24-08-2558 17-03-2559 25-08-2559 17-03-2560 15-03-2561 22-08-2561 15-03-2562 22-08-2562 16-03-2563 23-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
%การถือ 2.22% 2.22% 2.22% 2.22% 2.22% 2.22% 2.22% 2.22% 2.22% 2.22%
มูลค่า (พัน) 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840

TVO ราคาล่าสุด 4.14

วันที่ 16-03-2563 29-05-2563 31-08-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 46,766 46,766 46,766 46,616
%การถือ 5.78% 5.78% 5.78% 5.76%
มูลค่า (พัน) 1,566,648 1,566,648 1,566,648 1,561,623
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3