“ นาง รุจิราภรณ์ หวั่งหลี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MTI ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 11-03-2563 13-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 697 697
%การถือ 1.18% 1.18%
มูลค่า (พัน) 58,376 58,376

NKI ราคาล่าสุด 83.75

วันที่ 10-03-2563 26-05-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,225 1,225 1,225
%การถือ 3.50% 3.50% 3.50%
มูลค่า (พัน) 60,638 60,638 60,638
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3