“ นาง วิภาพร จันทรเสรีกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KCAR ราคาล่าสุด 8.40

วันที่ 23-03-2563 26-08-2563 22-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 50,512 50,512 50,512
%การถือ 20.20% 20.20% 20.20%
มูลค่า (พัน) 424,304 424,304 424,304
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3