“ นาง วิไลวรรณ อาจาริยานนท์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TIW ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 24-03-2563 12-05-2563 28-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 53 53 53
%การถือ 0.88% 0.88% 0.88%
มูลค่า (พัน) 0 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3