“ นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FE ราคาล่าสุด 9.90

วันที่ 27-03-2563 24-04-2563 09-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 101 101 101
%การถือ 1.29% 1.29% 1.29%
มูลค่า (พัน) 18,833 18,833 18,833

NC ราคาล่าสุด 186.00

วันที่ 24-03-2563 26-06-2563 14-08-2563 26-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 303 303 303 303
%การถือ 2.03% 2.03% 2.03% 2.03%
มูลค่า (พัน) 3,004 3,004 3,004 3,004

NPK ราคาล่าสุด 9.90

วันที่ 19-03-2563 11-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 107 107
%การถือ 1.07% 1.07%
มูลค่า (พัน) 1,557 1,557

OCC ราคาล่าสุด 14.60

วันที่ 19-03-2563 23-04-2563 02-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 802 802 802
%การถือ 1.34% 1.34% 1.34%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

PG ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 13-03-2563 24-04-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,468 1,468 1,468
%การถือ 1.53% 1.53% 1.53%
มูลค่า (พัน) 8,735 8,735 8,735

SPC ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 23-03-2563 23-04-2563 02-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,571 4,571 4,571
%การถือ 1.39% 1.39% 1.39%
มูลค่า (พัน) 277,666 277,666 277,666

SPI ราคาล่าสุด 60.75

วันที่ 23-03-2563 23-04-2563 02-07-2563 30-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,374 7,374 7,374 7,374
%การถือ 1.29% 1.29% 1.29% 1.29%
มูลค่า (พัน) 444,298 444,298 444,298 444,298

TNL ราคาล่าสุด 60.25

วันที่ 13-03-2563 21-04-2563 02-07-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,979 1,979 1,979 1,979
%การถือ 1.65% 1.65% 1.65% 1.65%
มูลค่า (พัน) 33,842 33,842 33,842 33,842
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3