“ นาง สุกัญญา ปวโรฬารวิทยา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PG ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 13-03-2563 24-04-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 542 542 542
%การถือ 0.56% 0.56% 0.56%
มูลค่า (พัน) 3,223 3,223 3,223
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3