“ นาง สุภาพร จันทร์เสรีวิทยา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 4.58

วันที่ 17-03-2563 22-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 30,000 40,000
%การถือ 0.65% 0.87%
มูลค่า (พัน) 13,200 17,600

ASK ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 05-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,900
%การถือ 0.82%
มูลค่า (พัน) 97,875

IFS ราคาล่าสุด 33.75

วันที่ 05-03-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,200 5,300
%การถือ 0.65% 1.07%
มูลค่า (พัน) 8,896 14,734

RICHY ราคาล่าสุด 2.78

วันที่ 13-03-2563 27-04-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 52,900 31,000 12,100
%การถือ 4.43% 2.60% 1.01%
มูลค่า (พัน) 68,770 40,300 15,730

SENA ราคาล่าสุด 1.30

วันที่ 12-05-2563 28-08-2563 26-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 132,700 132,800 133,800
%การถือ 9.32% 9.33% 9.38%
มูลค่า (พัน) 607,766 608,224 612,804

TC ราคาล่าสุด 4.58

วันที่ 12-03-2563 11-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,941 3,570
%การถือ 1.50% 1.08%
มูลค่า (พัน) 33,105 23,919
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3