“ นาง สุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BTNC ราคาล่าสุด 4.00

วันที่ 30-03-2563 22-04-2563 09-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 118 118 118
%การถือ 0.98% 0.98% 0.98%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

IRC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-02-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,207
%การถือ 0.60%
มูลค่า (พัน) 21,841

IT ราคาล่าสุด 18.10

วันที่ 11-03-2563 15-04-2563 02-07-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,887 12,887 12,887 12,887
%การถือ 3.52% 3.52% 3.52% 3.52%
มูลค่า (พัน) 51,548 51,548 51,548 51,548

MATI ราคาล่าสุด 4.00

วันที่ 13-03-2563 10-07-2563 08-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,466 1,466 1,466
%การถือ 0.79% 0.79% 0.79%
มูลค่า (พัน) 9,018 9,018 9,018

PG ราคาล่าสุด 6.15

วันที่ 13-03-2563 24-04-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 836 836 836
%การถือ 0.87% 0.87% 0.87%
มูลค่า (พัน) 4,973 4,973 4,973
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3