“ นายกรรณ์ หาญพุทธภักดีกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PG ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 07-05-2557 27-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 485 485
%การถือ 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 2,886 2,886
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3