“ นายกุศล อรุณรัตน์สกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,000
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 10,320

LHK ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 17-06-2557 27-11-2557 02-12-2558 16-06-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,207 3,807 3,807 3,538
%การถือ 1.10% 0.99% 0.99% 0.92%
มูลค่า (พัน) 14,640 13,248 13,248 12,313
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3