“ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PACE ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 29-03-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 342,570 546,850
%การถือ 2.97% 4.54%
มูลค่า (พัน) 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3