“ นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ASP ราคาล่าสุด 3.76

วันที่ 29-08-2557 12-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 60,557 60,557
%การถือ 2.88% 2.88%
มูลค่า (พัน) 227,694 227,694
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3